Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LITTLE-ROSE.PL


1. Właścicielem sklepu internetowego www.little-rose.pl jest

JMP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Biskupińska 35, kod pocztowy 60-463, numer ewidencyjny NIP: 781-186-16-85 oraz numer REGON: 301678108, zwana dalej Sprzedawcą.

Konto bankowe:
mBank SA

39 1140 2004 0000 3602 7550 5945

Dane kontaktowe:

Biuro sprzedaży:
e-mail: biuro@little-rose.pl
telefon komórkowy: (+48)  725 294 776, kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10:00 - 14:00.

2. Sklep internetowy „Little Rose & Brothers” pod adresem http://www.little-rose.pl, prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie drogą internetową z miejscem dostaw na terenie całej Polski i za granicą.

3. Zamówienie w sklepie internetowym http://www.little-rose.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Towary prezentowane w sklepie internetowym http://www.little-rose.pl wraz z cenami stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty ich zakupu, po cenie tam wskazanej, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa.

5. Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji w sklepie oraz po zalogowaniu się. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest podanie danych przewidzianych w formularzu rejestracji, w tym poprawnego adresu e-mail, który będzie jednocześnie adresem do korespondencji drogą elektroniczną. NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNIE.

6. Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywać będzie się przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagać będą zachowania innej formy komunikacji.

7. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór zamawianych towarów, określenie ich ilości i umieszczenie
w folderze „KOSZYK” przy pomocy przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Poszczególne towary wraz z określeniem ich ilości mogą być wycofane z folderu „KOSZYK” doczasu złożenia zamówienia.

8. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient potwierdza szczegóły dostawy, tj:

a. pełny i dokładny adres dostawy na terenie Polski, nie będący adresem skrzynki pocztowej,

b. numer telefonu

c. dane do wystawienia faktury w przypadku zgłoszenia zamiaru jej otrzymania (w tym zgodną z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji firmą, adresem siedziby oraz numerem NIP),

d. sposób dostawy (list polecony priorytetowy dostarczany przez Pocztę Polską lub przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej)

e. sposób płatności

9. Po wprowadzeniu danych i szczegółów dostawy w folderze „KOSZYK” prezentowane są nazwy zamówionych towarów, ilość, cena jednostkowa, cena łączna oraz koszt dostawy zgodny z wybraną opcją.

10. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:

a. przelew online (Przelewy24)

a. płatności przelewem tradycyjnym,

b. płatność gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem),

Klient ponosi wszelkie koszty przelewu, transakcji za pośrednictwem banku internetowego określone w tabelach opłat banku lub innego operatora i potrącane przez tenże bank lub operatora.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. Kwota płatności opiewać będzie na cenę sprzedaży towarów oraz koszty dostawy zgodnie z wybraną opcją dostawy.

12. Klient powinien odnotować i zachować numer transakcji w celu posłużenia się nim w przypadku ewentualnej reklamacji płatności.

13. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informacje o numerze zamówienia, szczegółach zamawianych towarów (rodzaju, ilości, cenie jednostkowej i łącznej), sposobie i adresie dostawy, koszcie dostawy, terminie dostawy, sposobie płatności. W mailu znajduje się również link służący potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Klienta.

14. Wysyłka zamawianych towarów nastąpi do 3 dni roboczych po wpłynięciu do Sprzedawcy należności za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.

15. Zamówienia są realizowane według kolejności otrzymywania ich potwierdzenia przez Sprzedawcę.

16. W przypadku niedostępności niektórych towarów ujętych w zamówieniu, Klient jest niezwłocznie informowany
o towarach niedostępnych oraz informuje Sprzedawcę o dalszym toku postępowania, tj. o woli częściowej realizacji zamówienia, z pominięciem towarów niedostępnych lub anulowaniu całości zamówienia. Sprzedawca wstrzyma się z realizacją dostawy do czasu uzyskania wspomnianej informacji od Klienta. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi Klienta w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę informacji o towarach niedostępnych Sprzedawca zrealizuje dostawę według treści zamówienia, z pominięciem towarów niedostępnych, dokonując jednocześnie zwrotu ceny należnej za towary niedostępne, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy i informując Klienta na podany adres poczty e-mail o przyczynach częściowej realizacji zamówienia.

17. Zwrot należności w przypadku, o którym mowa w punkcie 16 Regulaminu zostanie dokonany na koszt Sprzedawcy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

18. W przypadku, gdy towar niedostępny jest jedyną pozycją zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, z jednoczesnym zwrotem ceny należnej za towary niedostępne, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy. Wyjątek stanowią towary na zamówienie. Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji pocztą email.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości, informując Klienta na podany adres poczty e-mail o przyczynie braku realizacji zamówienia, dokonując niezwłocznie zwrotu zapłaty za zamówienie, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy.

20. Dostawa realizowana będzie – w zależności od wyboru Klienta - za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytetowy) lub firmy kurierskiej. Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze. W przypadku towarów realizowanych na zamówienie termin wysyłki będzie ustalany indywidualnie przez Sprzedawcę, a Klient będzie informowany o statusie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.

21. Przewidywany czas dostawy wysłanego towaru określony jest na stronie http://www.poczta-polska.pl lub na stronie firmy Kurierskiej.

Sposoby i czas dostawy w Polsce:

a) Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych

2. firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

Sposób i czas dostawy na terenie Unii Europejskiej:

a)  Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,

b) firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.


22. Koszty dostawy towaru określone są na stronie http://www.little-rose.pl i są widoczne podczas procesu zamawiania.

23. Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę zawierającą towar zgodny z zamówieniem, potwierdzając odbiór podmiotowi realizującemu dostawę.

24. W przypadku niepodjęcia przez Klienta przesyłki awizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską i jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci się do Klienta na podany adres e-mail z prośbą o wskazanie dalszego toku postępowania z zamówionym towarem. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz do zwrotu należności, jeśli wpłynęła ona do Sprzedawcy. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, z potrąceniem opłaty za zwrotne przesłanie pieniędzy oraz kosztów wysyłki towaru.

25. W przypadku poinformowania przez Klienta o woli powtórnego przesłania towaru koszt powtórnego przesłania towaru może być pokryty w formie przelewu na konto Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia i tytułu wpłaty; w tym wypadku przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu wpłaty.

26. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Klientowi towaru. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot towaru do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.

27. Klient powinien zwrócić towar wraz z fakturą VAT jeśli była wystawiona lub paragonem, opakowaniem, w stanie niezmienionym (tj. w stanie kompletnym, nie zniszczonym, nie uszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania), podając informację o sposobie zwrotu należności (przelew na wskazany numer bankowy, przekaz pocztowy),przesyłką poleconą lub paczką pocztową. W przypadku, gdy była wystawiona faktura VAT Sprzedawca wystawi fakturę korygującą. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

28. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy zgodnie z pkt 26-27 Regulaminu zwrot należności obejmuje wysokość ceny zwróconego towaru. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta koszty dostawy towaru do Klienta.

29. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

30. Sprzedawca odpowiada za wady towaru i niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Klientów nie będących konsumentami okres rękojmi z tytułu wad wynosi 6 miesięcy licząc od daty odbioru towaru,

31. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności towaru z umową, za które w świetle obowiązującego prawa odpowiada Sprzedawca Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wystąpieniu tych wad lub niezgodności wysyłając Sprzedawcy listem poleconym lub paczką pocztową reklamowany towar oraz stosowne zawiadomienie wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura lub ich kopia), podając: imię, nazwisko, numer i datę zamówienia, opisując przy tym wadę towaru lub jego niezgodność z umową.

32. W razie uznania reklamacji za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na niewadliwy i zgodny z umową i przesłany na koszt Sprzedawcy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności towaru Sprzedawca zaoferuje Klientowi do wyboru inne podobne, dostępne produkty lub zwróci cenę zakupu wraz
z kosztami przesłania towaru do Sprzedawcy.

33. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, bądź niemożnością jego użytkowania z przyczyn, za które Sprzedawca nie odpowiada oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu, za które Sprzedawca nie odpowiada. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Klienta

34. Zdjęcia towarów zamieszczone w sklepie internetowym mogą, ze względów związanych z niedokładnością odwzorowania, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego ich wyglądu, w szczególności z uwagi na zastosowaną przez Klienta rozdzielczość lub konfigurację ekranu.

35. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

36. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym http://www.little-rose.pl wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki. Zamówienie można złożyć w innej walucie.

38. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia oraz danych osobowych.

39. Czas realizacji zamówienia tj. skompletowania zamówienia (w przypadku dostępności towaru) i nadania przesyłki przez Sprzedawcę wynosi średnio 1-2 dni robocze od daty zaksięgowania zapłaty za zamówienia. Do tego czasu trzeba doliczyć czas dostawy, określony w niniejszym  Regulaminie.

40. Wszystkie towary prezentowane w sklepie internetowym http://www.little-rose.pl są fabrycznie nowe.

41. Podając dane osobowe Klient upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania w celu realizacji zamówienia (m.in. w celu nadania przesyłki) oraz w celach promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 ze zm.).

42. Sprzedawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 ze zm.). Zgromadzone dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do realizacji zamówień, obsługi reklamacji, informowania o promocjach oraz do realizacji usprawiedliwionych celów Administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo do wglądu i zmiany oraz usunięcia danych osobowych z bazy danych sklepu internetowego.

43. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyn, przy czym zmienione postanowienia Regulaminu nie będą stosowane do zamówień złożonych przez opublikowaniem zmiany. Zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie http://www.little-rose.pl.

44. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu , a także do wszelkich spraw związanych z towarami zamówionymi na podstawie takich zamówień, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania danego zamówienia.

45. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

46. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

47. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2012 r.